NI VirtualBench 能够输出什么样的波形类型?

更新 Sep 29, 2023

适用于

硬件

  • VirtualBench All-in-One Instrument

驱动

  • VirtualBench Software

问题详述

我希望使用 NI VirtualBench 输出波形在我的应用中。我想知道 NI VirtualBench 能够输出哪些类型的波形?

解决方案

NI VirtualBench 能够输出的波形类型有正弦波、方波、斜波/三角波、直流、任意波。您可以在VirtualBench All-in-One Instrument Product Flyer 中找到此信息。有关输出波形的性能详细信息,请参阅该型号产品规范。
波形类型.png

相关信息

您可以参考VirtualBench 示例了解如何使用函数信号发生器生成输出波形。